N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
N0 - Very Fair Neutral
Icon
Icon
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
RN1 - Fair Rosy
Icon
Icon
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
N1 - Fair Neutral
Icon
Icon
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Y1 - Fair Yellow
Icon
Icon
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
R2 - Fair - Light Rosy
Icon
Icon
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
N2 - Fair - Light Neutral
Icon
Icon
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
P2 - Fair - Light Peach
Icon
Icon
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
RN3 - Light Rosy Neutral
Icon
Icon
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
N3 - Light Neutral
Icon
Icon
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
P3 - Light Peach
Icon
Icon
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
R4 - Light Rosy
Icon
Icon
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Y4 - Light yellow
Icon
Icon
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Y5 - N7 - Light Yellow
Icon
Icon
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
N4 - N5 - Light Neutral
Icon
Icon
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
R5 - Medium Rosy
Icon
Icon
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
N6 - Medium Neutral
Icon
Icon
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Y8-Y9 - Medium Yellow
Icon
Icon
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
NP7 - Medium Neutral
Icon
Icon
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
N8 - N9 - Medium Neutral
Icon
Icon
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Y10 - Medium Yellow
Icon
Icon
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
NP10 - Medium Neutral
Icon
Icon
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
P6 - Dark Peach
Icon
Icon
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
NY11 - Dark Neutral
Icon
Icon
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Y12 - Dark Yellow
Icon
Icon
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
R6 -R7 - Dark Rosy
Icon
Icon
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
NY12 - Dark Neutral
Icon
Icon
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Y13 - Dark Yellow
Icon
Icon
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
NP13 - Dark Neutral
Icon
Icon
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
NP14 - Dark Neutral
Icon
Icon
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
RN9 - Deep Rosy
Icon
Icon
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
P10 - Deep Peach
Icon
Icon
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
YN14 - Deep Yellow
Icon
Icon
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
YP15 - Deep Yellow
Icon
Icon
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
NR15 - Deep Neutral
Icon
Icon
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
NP16 - Deep Neutral
Icon
Icon
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
N17 - Deep Neutral
Icon
Icon

HY-GLAM POWDER FOUNDATION

Shade: N0 - Very Fair Neutral

כשנה לאחר ההצלחה המסחררת של קונסילר HY-GLAM הוויראלי, נטאשה מציגה את HY-GLAM POWDER FOUNDATION. מייקאפ פודרה בפורמולה היברידית בטכנולוגיית Flex Tech™️ לטשטוש טקסטורה ולמראה עור חלק ואחיד. מאזן שמנוניות עודפת, מעשיר את העור ברכיבי טיפוח ומקנה גימור Second Skin חלק ונטול נקבוביות. מגיע ב-36 גוונים.

עם אריזה הניתנת למילוי מחדש, HY-GLAM POWDER FOUNDATION לוקח את שגרת הביוטי שלך לרמה הבאה עם מינימום פלסטיק ומקסימום גלאם.

Natasha Denona IL - HY-GLAM POWDER FOUNDATION
HY-GLAM POWDER FOUNDATION
₪249.00
1
תאריך משלוח משוער :