מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: ביום 27 בחודש מאי 2024

נטאשה דנונה בע"מ, מס' חברה 514430636, המאוגדת בישראל ("החברה" ו/או "אנו") הינה המפעילה והבעלים של אתר האינטרנט הזמין בכתובת https://www.natashadenona.co.il/ ("האתר") המשמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי החברה ומאפשר מגוון שירותים המוצעים על ידי החברה (כלל שירתי האתר יכונו להלן "השירותים" ו/או "שירותי החברה").

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף ממבקרי האתר ("גולשים"), לקוחות המבצעים רכישה בחנות המקוונת ("לקוחות") והנרשמים לתוכנית השותפים ("משתתפי התוכנית" ולהלן יחד עם הגולשים והלקוחות יכונו גם "משתמש" ו/או "אתה" ו/או "הנך"). מדיניות זו אף מספקת  גילוי ומידע לעניין  הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ("תקנון האתר") וכן תקנון תוכנית השותפים, במידה ורלוונטי ("תקנון התוכנית"), אשר כולם יחדיו מהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה (הכל יחד "התנאים"). מונחים אשר נעשה בהם שימוש ולא הוגדרו תחת מדיניות זו, משמעותם תהא כפי שהוגדר בתנאים, אלא אם ההקשר מחייב אחרת. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

איסוף מידע אישי של משתמשים ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות אשר הותקנו תחת חוק זה, וכן לשאר הדינים החלים על החברה. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע לחברה, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש (בכפוף להוראות הדין). עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמא, לצורך רכישה, שילוח או תשלום) ובמידה ותבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק לך את השירות המבוקש. על כן, בעת שימוש בשירותי החברה, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין החל על החברה.

במידה והנך מוסר פרטים לחברה, הנך מתחייב מצהיר ומאשר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל שאתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר או מאפשר לאדם אחר לעשות שימוש בשירותי החברה תחת, לדוגמא, חשבון המשתמש שלך בחנות המקוונת ("חשבון המשתמש"), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור ו/או כי הנך בעל הסכמות החוקית ליתן הסכמה לאיסוף מידע כאמור ביחס לאותו משתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (א) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ההרשמה והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותים;(ב) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לרישום כאמור ולתנאים. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד; (ג) המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי הגישה לחשבון, והינו האחראי הבלעדי לכל הפעולות המתרחשות תחת החשבון, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר באמצעות החשבון. יובהר, כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה בו המשתמש ו/או מי מטעמו מסר מידע שגוי ו/או כוזב ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש במידע של צד שלישי ללא הרשאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להשעות או לבטל את החשבון ו/או השירותים ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים. במסגרת החשבון, ובכל עת, יוכל המשתמש לערוך ו/או לעדכן פרטי משתמש מסוימים

יצוין כי, רישום לשירותי החברה ושימוש בהם מהווים הסכמה מפורשת של המשתמש לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מהחברה, לרבות מסרי שירות (כגון: מסרונים הקשורים לשירותים כגון עדכון אודות ביצוע הזמנה, איסוף וכדומה) ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את פרטי הקשר שלך מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" ו/או "דיוור ישיר" באמצעות האפשרויות המופיעות בהודעת "דבר הפרסומת" ו/או באמצעות פניה לחברה ובמקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד, אך עדיין ישלחו מסרי שירות הנדרשים לצורך השירותים.

בעל מאגר המידע.

החברה, נטאשה דנונה בע"מ, הינה הבעלים של מאגר המידע הנאסף במסגרת השימוש בשירותי החברה, כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו.

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד (למעט אם נדרשת על פי הוראות הדין), והכל כמפורט בתקנון.

 

המידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השימוש בשירותי החברה והשימוש במידע זה.

בעת גישה לאתר ו/או שימוש בשירותי החברה, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים (בהתאם לסוג השימוש):

מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר מידע אנונימי אשר אינו מאפשר, במאמץ סביר, לזהות משתמש ו/או לקשר את המידע למשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגרגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, וכדומה. המידע האמור משמש לצורך הפעלת ותפעול האתר וכן לצורך ביצוע ניתוחים וסטטיסטיקות, לצורך שיפור שירותי החברה.

מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן:

(1) מזהים מקוונים ונתוני שימוש

  בעת גלישה באתר ושימוש בשירותי החברה, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירו של המשתמש עשוי לכלול מזהים מקוונים, ולדוגמא כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP") ומזהים מקוונים אחרים המשודרים בעת השימוש באתר כגון מזהים אקראיים המיוחסים לדפדפן בו הנך עושה שימוש על ידי טכנולוגיות כגון "עוגיות" בהן נשעה שימוש. החברה אוספת מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה המספקים את כלי הניטור הטכנולוגיים האמורים (למידע נוסף, ראה את סעיף "עוגיות וכלי ניטור" מטה).

  החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך הפעלה ותפעול של האתר, השירותים ואבטחתם, כמו כן לניתוח השימוש באתר, שיפור חווית המשתמש ותכני האתר (ולדוגמא על מנת לאפשר שמירה של המוצרים שנוספו על ידי המשתמש לעגלה בחנות המקוונת), וכן לצרכים שיווקיים (כגון פרסום דיגיטלי לרבות ממוקד ומותאם אישית). איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש של המשתמש (אשר נשמר על ידי החברה בצורה אגרגטיבית) כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר, לרבות אתרים או פרסומים אשר קישרו את המשתמש לאתר (למשל, הקמפיין השיווקי ממנו המשתמש הגיע לאתר). המידע המוזכר בסעיף זה נאסף באמצעות מזהה מעקב מקוון של כלי ניטור ועוגיות מטעם צדדים שלישיים שהחברה עושה בהן שימוש כגון  Google, Facebookו-Amazon  המותקנים באתר (למידע נוסף, ראה את סעיף "עוגיות וכלי ניטור" מטה).

  (2) מידע שנאסף בעת יצירת חשבון ו/או ביצוע הזמנה

   במסגרת ההרשמה ופתיחת חשבון משתמש בחנות המקוונת, המשתמש יתבקש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא"ל. כמו כן, המשתמש יזוהה באמצעות כתובת הדוא"ל וסיסמה. החברה עשויה להציע גם אפשרות ליצירת חשבון והתחברות במסגרות חשבון המשתמש ברשתות חברתיות ופלטפורמות צד שלישי (Google, Facebook, Amazon וכדומה), ובמידה ותבחר בהתחברות בדרך זו, כתובת הדוא"ל המיוחסת לחשבון זב תועבר אלינו, לרבות פרטים נוספים אשר אישרת לשיתוף במסגרת החשבון שלך באותן רשתות, כגון שם, תמונת פרופיל וכדומה.

   החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך יצירת החשבון והרשאת גישה לניהול החשבון והזמנותייך וכן, לצורכי אימות וזיהוי בעת חיבור לחשבון, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן השירותים ו/או פנייה במידה והמשתמש לא סיים את השלים את הליך הרישום, שליחת מסרי שירות ושליחת מסרים שיווקיים כאמור לעיל (כאשר המשתמש רשאי לבקש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור האמורה של החברה).

   כמו כן, בעת ביצוע הזמנה (כמשתמש רשום או כאורח), המשתמש יתבקש לספק את מספר הטלפון שלו, דוא"ל, כתובת (במידה ויבחר באפשרות של שליחות המוצרים עם משלוח עד הבית ו/או כתובת לחיוב לצורך הנפקת חשבונית) וכן אמצעי תשלום, כאשר לעניין זה יובהר כי הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי אינם נשמרים במאגריה של החברה ולחברה יועברו פרטים בסיסיים המאפשרים תיעוד וניהול עסקי תקין כגון סוג אמצעי התשלום פרטי העברת התשלום ואישורו, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך עיבוד הזמנת המוצרים, וביצוע ואספקת ההזמנה ושליחת עדכונים לעניין סטטוס ההזמנה.

   בנוסף, החברה תשמור תיעוד לעניין ההזמנות שבוצעו על ידי המשתמש, כגון מוצרי האיפור והקוסמטיקה שהוזמנו, מועד ההזמנה וכדומה. החברה תעבד מידע זה לצורך ניהול ואספקת השירותים וקיום חובותיה של החברה על פי דין. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור על מנת לשפר את שירותי החברה וכן על מנת להציע הצעות מותאמות אישית בהתאם להעדפותיהם של המשתמשים.  

   (3) מידע שנאסף בעת יצירת קשר

    במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה באמצעי הקשר המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, לרבות טפסי יצירת קשר מקוונים, דוא"ל, פנייה טלפונית, צ'ט מקוון,  פנייה להרשמה לקורסים מקצועיים וכדומה, המשתמש יתבקש למסור פרטי יצירת קשר כגון שם מלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, וכן החברה תשמור את תוכן ההודעה והתכתובות, אשר עשויים לכלול מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש.

    החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו. החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לשיפור מוצריה, שירותיה, ולרבו שירות הלקוחות.

    (4) מידע שנאסף בעת הרשמה לרשימת הדיוור השיווקי של החברה

     במידה והמשתמש יבחר להירשם לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה, המשתמש יתבקש לספק מידע כגון שם המשתמש, כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון וכדומה.  החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את התוכן אשר נרשם לקבל, לרבות עדכונים, הצעות שיווקיות, הטבות, קופונים, הנחות וכדומה. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת ההודעה השיווקית שיקבל.

     (5) מידע שנאסף בעת רישום לתוכנית השותפים והשתתפות בתוכנית

      בעת רישום לצורך הצטרפות לתוכנית השותפים של החברה ויצירת חשבון, יתבקש משתתף התוכנית למסור מידע אישי ומזהה לרבות שם מלא כתובת דוא"ל, שם העסק ו/או חברה במידה ורלוונטי, מספר ת.ז., כתובת, ומספר טלפון (כאשר חלק מהמידע הינו אופציונאלי, לבחירת המשתמש). כמו כן יידרש המשתמש לספק מידע ואת שם חשבון משתתף התוכנית ברשתות החברתיות. החברה תעשה שימוש במידע זה לשם יצירת חשבון המשתמש, בחינת זכאותו ו/או התאמתו להשתתפות בתוכנית השותפים, כמו גם ליצור קשר עם משתתף התוכנית לצורך שליחת הצעות להשתתפות בפעילות ושליחת מסרים שיווקיים.

      בנוסף, משתתף התוכנית יתבקש לספק מידע לצורך הגדרת אמצעי קבלת התשלום בעבור השתתפות בתוכנית השותפים (במידה ורלוונטי) ולרבות, פרטי חשבון בנק ו/או חשבון לתשלום. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק לצורך מתן התמורה עבור השתתפות בתוכנית השותפים, על פי הרלוונטי לכל פעילות.

      כמו כן, החברה עשויה לאסוף את פרטי הפרופיל הפומבי של המשתמש ברשתות החברתיות לרבות תמונת פרופיל, כמות עוקבים, תכנים שהועלו וכדומה וזאת, על מנת לבחון את התאמתו של המשתתף בתוכנית לפעילות מסוימות והתאמה של פעילויות למשתתף התוכנית. החברה עשויה לאסוף את הפוסטים ו/או התגובות אשר הועלו על ידי משתמשים במסגרת השתתפות בפעילות. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך דיווח, ניטור ובקרה ביחס לפעילות, סטטיסטיקה פנימית, ואימות קיומם של תנאי ההשתתפות בפעילות. כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בתמונות ו/או בפוסטים אשר הועלו במסגרת השתתפות בפעילות במסגרת תוכנית השותפים בחומרים שיווקיים של החברה, לרבות קמפיינים שיווקיים ו/או במסגרת האתר.

      כיצד המידע נאסף.

      החברה אוספת את המידע אשר פורט לעיל כאשר המשתמש מוסר את המידע מרצונו לדוגמה בעת יצירת חשבון, בעת שימוש בשירותי החברה, במסגרת טפסי יצירת קשר וכדומה. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע הקשור לשימוש באתר באמצעים טכנולוגיים שונים ובפרט, באמצעות שימוש ב"עוגיות" כמפורט מטה ו/או ממקורות פומביים כגון רשתות חברתיות. 

      שיתוף מידע עם צדדים שלישיים.

      אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודות המשתמש במסגרת השימוש בשירותי החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

      (1) ספקים ונותני שירותים

       החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי אחסון, שרתים, שירות לקוחות, שירות משלוחים, ספקי פלטפורמות מקוונות, פונקציונליות פיתוח, שיפור תמיכה, שיווק דיגיטלי וממוקד (ולדוגמא ספקי "עוגיות" וכדומה).

       (2) לצורך ציות לדרישות הדין, הליכים משפטיים ומניעת נזק

        החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, לרבות תיעוד , דיווח וספרים חשבונאיים, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

        (3) אכיפת התנאים ואבטחה

         החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש, וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.

         (4) בקשת המשתמש ו/או הסכמתו

          החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

          (5) מיזוג, רכישה או שינוי ארגוני

           בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.

            

           שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

           במסגרת האתר נעשה שימוש בטכנולוגיות ניטור מידע ואיסוף אוטומטיים כגון קבצי עוגיות (Cookies) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולם השוטף והתקין של פלטפורמות החברה, אבטחתם, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק ושיפור התכנים וכן שיווק ופרסום ממוקד. המשתמש יכול לבחון טכנולוגיות אלו באמצעות האפשרויות השונות המוצגות לו בדפדפן.

           במסגרת כך, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו. יודגש כי, צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש במידע גם לצרכי הצדדים השלישיים, ובפרט כאשר הנך הגדר משתמש גם של אותם צדדים שלישיים.

           הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

           מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש בעוגיות

           מטרת השימוש

           עוגיה

           למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות אלו מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת:

           https://policies.google.com/technologies/partner-sites

           כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של עוגיות גוגל בכתובת:

           https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

           עוגיות אלה נועדו למטרות ניתוח וסטטיסטיקה לעניין השימוש באתר ולצורך שיפור האתר ותכניו וכן למטרות פרסום מקוון , לרבות ממוקד ומותאם אישית.

           עוגיות YouTube נועדו בנוסף על האמור גם למטרות אופרטיביות ופונקציונליות הסרטונים וקטעי הוידאו המוצגים באתר.

           כמו כן, עוגיות אלו ישמשו לצורך התחברות לחשבון המשתמש באמצעות חשבון הGoogle  של הלקוח.

           Google LLC cookies:

           -   Google Analytics

           -   Google AdSense

           -   DoubleClick

           -   YouTube

           https://www.facebook.com/privacy/policy/

           https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

           עוגיות אלה נועדו למטרות ניתוח וסטטיסטיקה לעניין השימוש באתר ולצורך שיפור האתר ותכניו וכן למטרות פרסום מקוון ולרבות ממוקד ומותאם אישית .

           כמו כן, עוגיות אלו ישמשו לצורך התחברות לחשבון המשתמש באמצעות חשבון הFacebook  של הלקוח.

           Facebook [Meta]

           https://www.yotpo.com/privacy-policy/

           https://www.yotpo.com/terms-of-service/ 

           עוגיות אלה נועדו למטרות תפעול של פונקציות שונות  באתר, לרבות שמירת  פרטי המשתמש בהתחברות הבאה והעדפותיו.

           Yotpo Ltd.

           https://www.global-e.com/privacy-policy/

           https://www.global-e.com/cookies-policy/

           עוגיות אלה נחוצות על מנת להבטיח תפעול תקין של האתר, מניעת הונאה ובאגים.

           Global-e

            

           בכל עת יוכל המשתמש להגדיר את הדפדפן שלו או המכשיר החכם שלו כדי לחסום קבצים אלה (למעט אלו  אשר הינם הכרחיים לתפעול האתר ואבטחתו). יצוין כי חסימה זו עלולה לחסום מאפיינים המשפרים את חווית המשתמש אך לא תמנע את השימוש בשירותי החברה. מרבית הדפדפנים יאפשרו למשתמש למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבציי עוגיות מוטמעים אצלו. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, על המשתמש לעקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר שלו.  

           מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבורך:

           Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari Edge; Opera.

           משך שמירת המידע.

           המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה.

           אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל.

           החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע האישי, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין לעניין אבטחת המידע האישי, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

           אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באפליקציה או האתר ו/או בשירותי החברה, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

           זכויות המשתמש.

           החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ואת שליטתו על המידע האישי שלו.

           המשתמש רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותיו שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל wecare-il@natashadenona.com. בכפוף להוראות הדין, אם מצא כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, יוכל המשתמש לבקש את תיקונו או מחיקתו.

           אם המשתמש מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הוא רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן, בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, והינו זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

           יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לו פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתו).

           מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות שביצעת - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

           בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה. 

           הדין החל.

           על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

           צור קשר ופרטי החברה.

           לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן:

           • באמצעי טופס יצירת הקשר הזמין בקישור כאן.
           • בכתובת משרדי החברה: המרד 25, קומה 16, תל אביב-יפו, 6812508, ישראל.
           • בכתובת הדוא"ל: wecare-il@natashadenona.com.