Terms of service

תקנון

נטאשה דנונה פיתחה במיוחד עבורך אתר אינטרנט חדש ועדכני המאפשר חוויית גלישה ייחודית הכוללת חנות אינטראקטיבית, תכנים ושירותים הכפופים לתקנון זה כפי שיפורט בהמשך.

בטרם כניסתך לאתר וביצוע פעולה לרבות רכישה וירטואלית ושימוש באתר ו/או גלישתכם באתר ו/או ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות באתר הואל נא לקרוא בעיון את התקנון ומדיניות הפרטיות היטב.

כניסה לאתר תהווה הסכמתך המלאה לתנאי השימוש והתניות המובאות בתקנונים ובמדיניות הפרטיות, ובכניסתך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

תכני האתר עשויים להופיע ולהתפרסם ברשת האינטרנט ו/או בפלטפורמות חברתיות ו/או ברשת תקשורתית אחרת ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים הם שיחולו במידה ויפורסמו בכפוף לשינויים הנדרשים.

כל משתמש באתר רשאי לבצע רכישות מקוונות, בכפוף לעמידה התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו השימוש באתר החברה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס ו/או הממונה עליו.

2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות.

4. המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת ידועה בישראל.

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא נטאשה דנונה רשאית למנוע מגולש באתר מלבצע פעולת רכישה באמצעות חסימתו במידה וביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הפר תנאי מתנאי השימוש, מסר בעת ההרשמה ו/או לאחריה פרטים שגויים במתכוון וכיוב'.


רכישת מוצרי האיפור והמוצרים הנלווים וכן השירותים המוצעים, וכן דוגמיות אם תינתנה ע"י נטאשה דנונה מיועדים לשימוש אישי בלבד, וכל שימוש אחר למטרות רווח או מטרות עסקיות אסור בהחלט ומהווה הפרה בוטה על תקנון זה. נטאשה דנונה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להפחית מכמות המוצרים הניתנים על-ידה בכל עת וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

נטאשה דנונה מתחייבת לתאר את מגוון המוצרים הנמכרים על-ידה באופן מקוון בדיוק ובחדות המרבית, אולם בכפוף לחוק החל, היא איננה מתחייבת לכך שתיאורי המוצרים לרבות הצבעים, הטקסטורות, הגדלים, המידע או כל תוכן נוסף המובא באתרה מדויקים ומלאים.

נטאשה דנונה עמלה רבות עבור לייחד את אתרה האינטרנטי והחנות המקוונת שבבעלותה, לכן כל מידע, תוכן, סימן מסחרי, טקסט, צילומים, תמונות, גרפיקה, וידאו ואודיו וכיוב' הינם בבעלותה ומוגנים כקניינה הרוחני כמשמעותו בחוק.

במהלך הרכישה המקוונת יופנו המשתמשים לסדרה של הוראות ותנאים, וכן לאזהרות בנוגע לאבטחת מידע. על הרוכשים להתנהל בהתאם לסדרת ההוראות בהתאם לחוק, לנוהג ובתום לב מלא.

באתר החברה עשויות להתפרסם הצעות של בעלי מקצוע אחרים, ספקי שירותים ומוצרים בתחומים משיקים, וכן הפניה לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים בחברה.

נטאשה דנונה אינה מעניקה כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או בעל מקצוע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין אחרים המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה לרבות בכל הקשור למדיניות הפרטיות של אותם מפרסמים. בעל האתר וכל מי מטעמו לא יחויבו בכל אחריות בכל הקשור לכך.


בכניסתך לאתר הנך מסכי ומצהיר, שבכפוף לחוק ולתקנוני נטאשה דנונה, היא איננה אחראית לפי כל דין

לנזק כספי ו/או רכושי ו/או נזיקי ו/או חוזי העלול להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר ומהמוצרים הנרכשים דרכו.

בכפוף לחוק, הנך מאשר ומצהיר כי הנך מוותר על זכותך החוקית לתביעה הנובעת מהשימוש באתר או מתנאים ותניות אלה או הקשורות אליהם.