משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים והחזרות

עודכן לאחרונה: ביום 27 לחודש מאי 2024

 

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ("תקנון") והתנאים הקבועים בה חלים במקביל ומתווספים לכל האמור בתקנון.

אספקה ומשלוח

1. דמי המשלוח, כמפורט בתקנון, מצוינים בנפרד ממחיר המוצר וישולמו ע"י הלקוח מראש בעת ביצוע ההזמנה באתר ורכישת המוצרים. החברה יכול ותציע למשתמש בחירה בין מספר חלופות שילוח ו/או איסוף עצמי לרבות מחיר שילוח ואספקה שונה.

2. עם ביצוע הזמנה תקינה ואישורה על ידי החברה, בהתאם לחלופת השליחה שנבחרה ושולמה      על ידי המשתמש ולאחר ליקוט ההזמנה והוצאתה לשליחה, תשלח אל המשתמש הודעה ובה      מספר המעקב של המשלוח.

3. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהיה כל        טענה ו/או דרישה לעניין זה.

4. כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים בלבד. לעניין זה ימי עסקים הם כנהוג בתעשייה       -  ימים ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג. זמני אספקת המשלוחים הינם עד 7 ימים          עסקים (כולל). הזמנות שנקלטו במערכות החברה עד השעה 12:00 )בצהרי היום) יטופלו          באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 12:00 )בצהרי היום) תטופל          ביום העסקים שלאחריו ומניין הימים לאספקת המשלוח יחל מיום העסקים שלאחריו גם כן.          כמו כן, הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב.

5. שים לב, בתקופת חגי תשרי וסביב פסח כמו גם בחודשי נובמבר ודצמבר זמני אספקת          המשלוחים יכולים להגיע עד 20 ימי עסקים.

6. אספקת המוצרים והשילוח יהיו בתחומי ישראל בלבד, ובכפוף לנגישות סבירה (תשתיות,            הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).

7. במקרה של איסוף עצמי, החברה תיצור קשר עם המשתמש לצורך תיאום האיסוף העצמי            ובמסגרת כך תמסור לו את שעות ומקום האיסוף.

8. זמן מסירת המשלוח יתואם בין חברת השילוח ובין המשתמש. יובהר כי, שירות המשלוחים         הינו באמצעות צד שלישי (חברת שילוח עצמאית) אשר אינו בשליטתה ו/או באחריות של             החברה, ובהתאם לכך החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר     יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. כמו כן, ייתכנו עיכובים     במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח         עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים (כגון:       שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ו/או תקלות ו/או עיכובים אצל ספק     המשלוחים. למשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור       בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

9. במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב              כהפרה מטעם החברה של התחייבויותיה, ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד          חלופי לאספקת המוצרים ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור            לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את המוצרים בידי צד שלישי          ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה      של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם הנובעים מכך, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך                ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל האמור.

10. כמפורט בתקנון, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב שנגרמו        כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטת החברה.

11. יצוין כי ייתכנו עיכובים במשלוחים במצב בו היו שינויים ו/או ביטולים ו/או החזרות ו/או            החלפות בהזמנה.

 החזרות, ביטולים והחלפות
התנאים החלים על ביטולים, שינויים והחזרות של הזמנות יהיו כמפורט להלן בכפוף להוראות כל דין:

1. אחריות הלקוח. על הלקוח לבדוק תכולת החבילה המוזמנת בקבלתה.

2. ביטול עסקה והחזרות.

    2.1 במידה והמוצרים אינם עומדים בציפייתו, נתונה ללקוח זכות החזרה וביטול העסקה                    בהתאם ובכפוף להוראות הדין, תוך 14 ימים (ארבעה עשר ימים) מתאריך קבלת                      המוצרים.

    2.2 לצורך כך יש להחזיר את המוצרים לחברה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלתם באמצעות                שליחתם לחברה (על חשבון הלקוח) או הגעה פיזית והחזרה שלהם בחנויות החברה.                ניתן לעשות כן בהגעת הלקוח אישית למשרדי החברה בצירוף הקבלה המקורית או                    באמצעות משלוח המוצרים בחזרה לכתובת השולח. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי              ביטול בשיעור של 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין בישראל. כן יופחתו מן                  הזיכוי תשלום בגין דמי משלוח, דמי טיפול והתשלום שהחברה תחויב בו על ידי חברת                כרטיס האשראי בגין הביטול.

    2.3 החזרים יבוצעו אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש.

    2.4 מקרים בהם לא תתאפשר החזרה ו/או יחולו מגבלות ותנאים ביחס להחזרה. במקרה של            רכישה שבוצעה במחיר מבצע מיוחד ו/או חיסול קולקציה, המשתמש יהיה זכאי לבטל את            העסקה בתוך 7 ימים בלבד מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.              לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת              ו/או מחיר מבצע על רכישת המוצר המשולב, ועל המשתמש להחליט האם לבטל את כל             העסקה המשולבת ולהחזיר את כל הנרכש במסגרתה. ככל ובמסגרת ההזמנה התקבלו             מוצרים נוספים במתנה, ככל והמשתמש יבחר להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה,                 יהיה עליו להחזיר גם את המוצרים שקיבל במתנה, אחרת החברה תנכה מגובה ההחזר             את עלות המוצרים שניתנו במתנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   2.5 מומלץ בתוקף שהחבילה תישלח באמצעות שירות דואר רשום (שירות הדורש חתימה                 בעת הקבלה). החברה לא תישא באחריות בגין מוצרים מוחזרים שאבדו במשלוח, וכן לא           יוחזרו עלויות בגין משלוח הפריטים בחזרה בדואר.

    2.6 זכות ביטול אינה חלה על מוצרים שנפתחו מאריזתם המקורית, למעט במקרה של פגם              במוצרים ו/או משלוח לא נכון ו/או משלוח חלקי. מקרה בו מוצר שסופק פגום, על הלקוח              לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני: wecare-il@natashadenona.com; או                    למוקד שירות הלקוחות במספר 03-6208988/9. החלפה של מוצרים ללא צלופן / אריזה            אטומה תהיה לשיקול דעת החברה בלבד.

3. החלפות. הלקוח רשאי לבצע החלפה של מוצר שנרכש באופן מקוון רק על ידי יצירת קשר עם      החברה ורק לאחר שקיבל הלקוח את אישור החברה לביצוע החלפה כאמור ובצירוף הנחיות        החברה להוצאת ההחלפה לפועל. החלפה תתאפשר עד חודש מתאריך הרכישה, כל עוד            המוצר חדש באריזה ולא נעשה בו שימוש כלל, ובניכוי דמי משלוח ועלויות תפעול נוספות כפי      שתפרט החברה בהתאם לכל דין.

4. מוצרים של צדדים שלישיים. עבור מוצרים אשר נקנו מצד שלישי לא יינתן החזר / זיכוי כספי        כמו גם שלא ניתן יהיה להחזיר / להחליף את המוצרים. יש לפנות ישירות אל הצד השלישי          ממנו נרכש המוצר.
    החברה לא אחראית על מוצר אשר נרכש מצד שלישי לא מאושר.

5. אי התאמה. במקרה של אי התאמה של מוצרים בהתאם לסעיף 11 לחוק המכר,                        התשכ"ח-1968, נתונה הזכות להחליף מוצר ללא עלות. זכויות אלה תינתנה אך ורק                  לחודשיים מהתאריך בו נתגלתה אי התאמה כאמור.

6. ההוראות המפורטות לעיל חלות על רכישות מקוונות בלבד. לא ניתן לבצע החזרות ו/או          החלפות באתר לגבי רכישות שנעשו בנקודת מכירה אחרות.

7. האמור במדיניות זו אינו בא לגרוע מחובותיה של החברה לפי דין ככל ואין בדין אפשרות              להתנות עליהם בהסכם מול הצרכן. הכללים המלאים של תנאי הביטול ו/או ההחזרה יהיו            בהתאם להוראות הדין לרבות חוק הגנת הצרכן. החוק ניתן לצפייה באתר הממשלתי בקישור      הבא: moital.gov.il.

8. יצירת קשר. למידע ותמיכה ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח פנייה מקוונת באתר החברה או      באמצעות הדואר לכתובת הבאה:

שירות לקוחות נטאשה דנונה
המרד 25, קומה 16, תל אביב
טלפון: 03-6208988/9
ישראל