תקנון

תקנון האתר

עודכן לאחרונה: ביום 27 במאי 2024

נטאשה דנונה בע"מ, מס' חברה 514430636, המאוגדת בישראל ("החברה" ו/או "אנו") הינה המפעילה והבעלים של אתר האינטרנט הזמין בכתובת https://www.natashadenona.co.il/ ("האתר") המשמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי החברה ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר ("המוצרים" ו"החנות הוירטואלית" בהתאמה). בנוסף, האתר מציג מידע ביחס לחברה, למוצרים, תכנים וכתבות בקשר עם השימוש במוצרים, אפשרויות ליצירת קשר עמנו, מידע ביחס לקורסים מקצועיים וכן אפשרות להצטרפות לתוכניות שונות המוצעות מטעם החברה, לרבות תוכנית השותפים (כלל השירותים לרבות שירותי תמיכה, אם וככל שיינתנו, יכונו להלן יחד ולחוד "השירותים" ו/או "שירותי החברה").

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תקנון האתר") חלים על מבקרי ומשתמשי אתר האינטרנט של החברה ("גולשים") ועל לקוחות המבצעים הזמנה ורכישה בחנות הוירטואלית ("לקוחות" ולהלן יחד עם הגולשים יכונו גם "משתמש" ו/או "אתה" ו/או "הנך").

הגלישה והשימוש באתר החברה הזמין בכתובת: https://www.natashadenona.co.il/ ("האתר") ובשירותים כפופים לתקנון האתר, אשר מסדיר וקובע את אופן השימוש כאמור. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את התנאים, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש בשירותים.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתקנון האתר בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

 1. הסכמה וקבלת התנאים
  • תקנון האתר, יחד עם מדיניות הפרטיות, וכל תנאי נוסף שעלול להיות מוצג באתר ו/או במסגרת שירות המוצע האתר לרבות תקנון תוכנית השותפים במידה ורלוונטי ("תקנון התכנית") מהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין החברה ובין משתמשי האתר ( וביחד כולם "התנאים").​
  • בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר, ו/או שירותים, לרבות ביצוע הזמנה, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים, וכן נותן הסכמתו כי בעת השימוש כאמור הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר ו/או בשירותים שלא על פי הוראות התנאים.

 1. כשרות משפטית

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש שהינו קטין.

 

 1. תיקון ו/או שינוי תקנון האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תקנון האתר המעודכן באתר ותאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתו של תקנון האתר המעודכן, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את תקנון האתר מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר לשיקול דעתה של החברה עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש ביחס לכניסות שלו בעבר לאתר, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

 1. הגבלות החלות על השימוש באתר ובשירותים
  • המשתמש יעשה שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בכפוף להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותי החברה.
  • בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר, התכנים הכלולים בו ו/או השירותים ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר התכנים הכלולים בו לתוך תוכנה או אתר אחרים, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשמה של החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב; או (9) לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או במוצרים ו/או השירותים ללא קבלת רשות מפורשת ובכתב מהחברה קודם לכן.
  • החברה רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או ובשירותים במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. המוצרים המוצעים באתר ומחירים
  • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.
  • תמונות המוצרים והתיאורים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה אשר נוקטת במאמצים סבירים בכדי לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל, לרבות אך לא רק בשל הבדלים הנובעים מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר של המשתמש. בהקשר זה, בכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור.
  • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. ייתכן שמוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למשתמש מוצר אשר אינו זמין במלאי. במקרה כאמור, החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר, ותהא רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם.
  • לצד כל מוצר יופיע מחירו, כאשר למעט אם נאמר אחרת מפורשות, המחיר המצוין נקוב בשקלים חדשים, כולל מס ערך מוסף (מע"מ), אך אינו כולל דמי משלוח.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה החופשי לקבוע ו/או לשנות את מחירי המוצרים באתר. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום) ולא מועד הוספתו לסל הקניות. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, לרבות את תעריפי המשלוחים, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.
  • מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים המוצעים על ידי החברה בערוצים או פלטפורמות אחרות כמו גם למחירים שיכול ויוצעו לסוגי לקוחות אחרים, לרבות ברשתות חברתיות. החברה רשאית להציע הנחות פרטניות ו/או כוללות על פי שיקול דעתה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר ומוצגים בפני משתמש הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר על ידי המשתמש.
  • פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם.

 

 1. מבצעים, הטבות, קופונים ושוברי מתנה
  • החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות (וביחד "הצעות מיוחדות") באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, ולקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף הוראות החלות עליה על פי הדין, את התנאים ומסגרת הזמנים להצעות מיוחדות כאמור. כמו כן, החברה רשאית בכל עת להפסיק הצעות מיוחדות אלו, להחליפן או לשנותן, בכפוף להוראות הדין החל.
  • מבצעים וקופוני הנחה יחולו על המוצרים אשר יפורטו במסגרת המבצע ו/או הקופון האמור, ובכפוף לתנאיהם הפרטניים, אשר יחולו בד בבד עם התנאים בתקנון האתר כאמור. תנאים אלו יכול ויגבילו, בין היתר, את סוג המוצרים שניתן לרכוש באמצעותם, את מספר הקופונים הניתנים למימוש באותה רכישה, את תחולתן של הצעות מיוחדות אחרות במקביל וכיו"ב. ככלל, וככל ולא פורט אחרת על הקופון במפורש, ניתן לממש את הקופונים ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה, ללא כפל קופונים. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
  • הצעות מיוחדות על הרכישות הנעשות באתר לא בהכרח יחולו על ערוצים קמעונאיים אחרים שעמם עשויה להיות לנו שותפות, כמו גם בתקופות או ביחס להצעות מיוחדות מסוימות. באופן דומה, הצעות מיוחדות על מוצרים של החברה המשווקים בערוצים קמעונאיים שעמם יש לנו שותפות לא בהכרח יחולו על רכישות הנעשות באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות הצעות מיוחדות כאמור, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

 

 1. יצירת חשבון משתמש

ככל והמשתמש ייבחר להירשם ולפתוח חשבון באתר, הוא מצהיר ומסכים כי הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי הגישה לחשבון, והינו האחראי הבלעדי לכל הפעולות המרחשות תחת החשבון שלו ובאמצעות פרטי הגישה שלו, אף במקרה ומדובר בשימוש שאינו מורשה על ידו. המשתמש מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי מיד לאחר שנודע לו על כל שימוש לא מורשה ו/או אובדן או חשיפה של פרטי המשתמש והגישה.

 1. ביצוע הזמנה ותשלום
  • בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק פרטים נדרשים לצורך אימות, משלוח, תשלום וכדומה וכן לבחור אפשרות משלוח ו/או אספקה. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
  • יובהר כי, מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים נדרשת לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל הזנת פרטים שגויים, החברה תהא רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (א) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ביצוע הזמנה, והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותים; (ב) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לכך, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד; (ג) המשתמש מתחייב ליצור קשר באופן מידי עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר. מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
  • על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש להחזיק בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר אשר יוצע באתר (למשל Google Pay) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום, והמשתמש יהא באופן בלעדי באחריות המלאה לשימוש כאמור וישפה את החברה באופן מלא ומידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
  • עם ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תשלח למשתמש הודעה מתאימה והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
  • לאחר בחירת אמצעי המשלוח ו/או האספקה והזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ביצוע ההזמנה) על קליטת פרטי ההזמנה ("אישור הזמנה"), הכולל את סיכום התנאים והתניות, מחיר ואמצעי תשלום, מידע על דמי משלוח וכדומה. יש לציין כי אישור ההזמנה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. במידה ולא מתקבל אישור הזמנה תוך 24 שעות לאחר ביצועה, באפשרות הלקוח לפנות לחברה בעניין זה דרך עמוד "צור קשר" באתר.
  • יובהר כי, התשלום וקבלת אישור ההזמנה הינם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה החיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך סליקת התשלומים, ואינם כפופים לתנאים של החברה. החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.
  • פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במערכותיה של החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בתקנון האתר זה ובכפוף להוראות הדין, החברה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תקנון האתר זה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור החברה תנקוט במאמצים סבירים על מנת ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר ולהודיע על ביטול ההזמנה. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין ביטול הזמנה כאמור.
  • יובהר כי השירותים מוצעים לשימוש אישי בלבד. במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית או למטרות מסחריות של מוצרים אלא לאחר יצירת קשר עם החברה ואישורה בכתב לביצוע שכזו. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל רכישת מוצרים.

 

 1. אספקה, משלוחים, שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

יהיו בהתאם למפורט במדיניות משלוחים והחזרות של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

 1. מועדון הלקוחות, דיוור שיווקי ודיוור ישיר
  • החברה רשאית להציע למשתמש להצטרף למועדון לקוחותיה באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה על מנת להציע וליידע בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את חברי המועדון בדבר פעילותה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.
  • בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה ו/או בעת ביצוע רכישה (ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש במידה ונדרשת על פי דין) מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מטעם החברה. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להסירו מרשימות הדיוור ולהפסיק לקבל דיוור ישיר. בקשה להסרה כאמור יכולה להתבצע באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי ההצטרפות למועדון הלקוחות תהיה כרוכה בתשלום מצדו של המשתמש.

 

 1. קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לשירותים, האתר וכל חומר שיווקי מטעמה לרבות, אך לא רק, כל תוכן, טקסט, לוגו, תמונה, וידאו, אודיו העיצוב, העריכה וכדומה, שמורות באופן בלעדי לחברה ומוגנים כקניינה הרוחני כמשמעו בדין.
  • האתר והתכנים הכלולים בו מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, ובשירותים בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. למעט הרישיון המוגבל כאמור, אין לראות בתנאים כהענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן בבעלות החברה ו/או בידי הצד השלישי הרלוונטי. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני שלה.

 

 1. תכנים וקישורים לתכנים מטעם צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות החברה או מופעלים על ידה  ("אתרי צד שלישי"  ו-"תוכן צד שלישי", בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) לחברה אין כל  שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן באתר המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם החברה ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3) החברה אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

 1. פרטיות ואבטחה
  • מדיניות הפרטיות של החברה מתארת את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש. המדיניות חלה ביחס לכל המידע האישי שימסור המשתמש ו/או מי מטעמו, או שייאסף אודותיו, במהלך השימוש של המשתמש באתר ובשירותים.
  • אנא שים לב כי בעוד החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע האישי, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה.

 

 1. אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 1. היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות
  • למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם ("as-is") ועל בסיס זמינות (as-available") ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותיה של החברה ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, החברה רשאית לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותים, וזאת ללא הודעה מוקדמת למשתמש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו).
  • המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת.
  • למעט היכן שהדין מחייב אחרת, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותים - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל ע"י המשתמש בעבור המוצרים וכן לא תישא באחריות בגין כל נזק שאינו ישיר. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני החברה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

 

 1. שיפוי
  • המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין.

 

 1. כללי
  • התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת על פי דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

 1. צור קשר ופרטי החברה.

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן:

 • באמצעי טופס יצירת הקשר הזמין בקישור כאן.
 • בכתובת משרדי החברה: המרד 25, קומה 16, תל אביב-יפו, 6812508, ישראל.
 • בכתובת הדוא"ל: wecare-il@natashadenona.com